Mangsa kuring ngajentul sisi tampian,

hate nyeredet

inget kana badan anu jarang mandi.

 

Duh Gusti, pangapunten diri

Ieu badan kuring teu acan mandi.

 

Tapi piwelas Gusti teu aya surutna

Ajeunna mikawelas ka saniskanten umat-Na

Anu seueur dosa dihapunten.

Anu leungit dipilarian.

Anu jarang mandi dipasuhan anduk.

 

Hatur nuhun Gusti,

Anjeun parantos ngutus nabi

anu ngajentrekeun yen awak teh kudu bersih sabab eta teh jadi tanda hate anu bersih.

 

Sok sanaos nabina dongkap ti pasisian anu kasebat Padalarang,

teu sawios-wios da sok sanaos Padalarang teh rada kampung gening jalmina mah pinuh kupiwelas. Kreatif malah, tiasa ngarenda sagala.

 

Nun Gusti, mangga berkahan anjeunna

berkahan ku kasinugrahaan.

Pamugi kujalaran lugayna Putra Anjeun, Gusti Yesus Kristus,

Anjeunna janten putra-putri Anjeun anu layeut kana pangersa Anjeun.

Geura aping-jaring saniskanten pangharepan, cinta tur cita-citana

supados nami Anjeun tiasa dimulyakeun sareng hirup abdi sadaya disucikeun.

Iklan